Broken Jug by Frank Stella

De beroemde Amerikaanse kunstenaar Frank Stella heeft het kunstwerk Broken Jug ontworpen; een 14m hoog en 45 ton zwaar kunstwerk welke een dynamisch lijnenspel behelst. Al in 2001 maakt hij een begin met het werk, dat bedoeld was om in Miami bij een stadion te komen. Daar werd het geweigerd. Daarna zou het in Cherbourg (Frankrijk) komen, maar geld was de spelbreker. Het zou drie miljoen kosten om het aan te kopen, maar dat wilden ze daar niet.

De in januari van dit jaar (2021) overleden Joop Mulder, is oprichter van Oerol en bedenker van het concept ‘Sense of Place’. Sense of place maakt met culturele landschaps-projecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek; Joop Mulder wilde het beeld graag integreren in het verhaal Sense of Place. 

Het voltallige college an B&W heeft zicht vervolgens ingezet om Broken Jug in Harlingen te houden. Op 18 maart 2021 stemde Wde gemeenteraad van Harlingen in met de definitieve plaatsing van het  kunstwerk op een nieuw plein bij het terrein voor eilandparkeren, bij de Tjerk Hiddessluizen, als een 'poort naar de stad'.

‘Sense of place’
Joop Mulder (1953-2021) zette zich in voor bewustwording en het vieren van de Waddenzee en het omliggende gebied. 

“Sense of Place maakt het onzichtbare zichtbaar. De langzame onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is. De schoonheid van dit prachtige UNESCO werelderfgoed en de bijna vergeten geschiedenis er van. Met culturele landschapsprojecten wordt dit herontdekt en uitvergroot.”

Natuurlijk dynamisch

Met het lichtplan voor de Broken Jug willen we aansluiten bij de kernwaarden van de UNESCO-locatie en een gevoel van plaats creëren voor The Broken Jug - om zowel Frank Stella’s werken te vieren als het te verbinde

The famous American artist Frank Stella designed the work of art Broken Jug; a 14m high and 45 tons heavy work of art which includes a dynamic interplay of lines. As early as 2001, he started work on the construction of a stadium in Miami. There it was refused. After that it would come to Cherbourg (France), but money was the bummer. It would cost three million to buy it, but they didn't want that.

Joop Mulder, who passed away in January of this year (2021), is the founder of Oerol and creator of the 'Sense of Place' concept. Sense of place makes the unique values ​​of nature, landscape and cultural history of the special UNESCO World Heritage Wadden area visible to a wider audience with cultural landscape projects; Joop Mulder wanted to integrate the image into the Sense of Place story.

The entire college of B&W then set out to keep Broken Jug in Harlingen. On March 18, 2021, Wde municipal council of Harlingen approved the definitive placement of the artwork on a new square near the island parking area, at the Tjerk Hiddessluizen, as a 'gate to the city'.

"Sense of place"
Joop Mulder (1953-2021) was committed to raising awareness and celebrating the Wadden Sea and the surrounding area.

“Sense of Place makes the invisible visible. The slow, unstoppable processes to which the Wadden area is subject. The beauty of this beautiful UNESCO World Heritage Site and its almost forgotten history. This is being rediscovered and enlarged with cultural landscape projects.”

Naturally dynamic

With the lighting plan for the Broken Jug, we aim to align with the core values ​​of the UNESCO site and create a sense of place for The Broken Jug - both celebrating Frank Stella's works and connecting them